Nemovitosti a byty

 • domovní řády
 • komplexní právní poradenství bytovým družstvům a společenstvím vlastníků
 • komplexní servis pro realitní kanceláře
 • komplexní servis založení bytových družstev
 • komplexní servis založení společenství vlastníků
 • komplexní zajištění privatizace bytů a nebytových prostor do vlastnictví
 • nájmy a podnájmy nemovitostí
 • ověřování pravosti podpisů na listinách advokátem, ověření advokátem má rovnocennou úřední platnost jako ověření notáře či správního orgánu
 • prohlášení vlastníka nemovitostí
 • převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví
 • řešení sporů mezi spoluvlastníky
 • sepisování a revize všech typů smluv týkajících se nemovitostí
 • smlouvy o výstavbě
 • smlouvy o zřízení věcných břemen
 • úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu
 • věcná břemena, zástavní a předkupní práva
 • vlastnické žaloby
 • vydržení vlastnického práva
 • vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví
 • zajišťovací převody práva
 • zástavní smlouvy
 • zastupování v řízení s katastrálními úřady
 • zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí
 • zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnic­kých vztahů
 • změny stanov
 • žaloby na určení vlastnictví
 • žaloby na vyklizení bytů a nebytových prostor
 • žaloby na vypořádání spoluvlastnictví

Příklady z praxe

Klientka se do advokátní kanceláře dostavila s tím, že obdržela výpověď z nájmu bytu a současně je na ní podána žaloba na vyklizení bytu, jelikož nehradí nájemné v plné výši. Klientka má přitom s pronajímatelem dlouhodobě problém, jelikož jednak dochází k zvyšující vlhkosti stěn bytu a rovněž odmítá odstranit plíseň v bytě. Pronajímatel dokonce vyměnil zámky v bytě a znemožňuje klientce užívání bytu. Advokát okamžitým postupem zajistí, aby klientce nebylo nadále znemožňováno nadále užívat nájemní byt, v rámci řízení o vyklizení úspěšně hájí její práva a uplatní v její prospěch vzniklou škodu.

Klient, člen bytového družstva, se na advokátní kancelář obrátil, jelikož byl členskou schůzí družstva z družstva vyloučen a následně mu bylo zamezeno i užívat družstevní byt. Díky včasné návštěvě advokátní kanceláře se advokátu podařilo rozhodnutí členské schůze výrokem soudu zrušit, zajistit právo klienta k družstevnímu bytu a vymoci na družstvu náhradu škody.

temp