Duševní vlastnictví a nekalá soutěž

Advokátní kancelář Mgr. Krutiny poskytuje právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví a specializuje se zejména na následující oblasti:

  • autorské právo
  • ochrana obchodních označení a know-how
  • ochranné známky
  • patenty, průmyslové vzory a další práva k nehmotným statkům

V oblasti registrace ochranných známek a dalších průmyslových práv poskytuje advokátní kancelář Mgr. Krutiny právní poradenství v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví. Mezi specializace advokátní kanceláře Mgr. Krutiny patří i právo nekalé soutěže, včetně jeho využití při ochraně před nekalosoutěžním jednáním konkurentů našich klientů.

Specificky v oblasti internetu poskytuje advokátní kancelář Mgr. Krutiny právní poradenství například v souvislosti s níže uvedenými oblastmi:

  • elektronická zdravotnická dokumentace
  • odpovědnost za obsah dokumentů
  • ochrana doménových jmen
  • ochrana osobních údajů
  • organizování platebního styku
  • uzavírání smluv on-line a využití elektronického podpisu
krutina